Poniżej publikujemy listę załączników do wypełnienia dla poszczególnych osób. Wypełnione wnioski proszę przesyłać tradycyjną pocztą na adres szkoły, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się na budynku ZSP nr 2.

Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o przyznanie pomocy socjalno – rzeczowej lub finansowej

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi losowej z ZFŚS

Wniosek o przyznanie pożyczki