TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

 

SPIS TREŚCI


I. WSTĘP
II. PODSTAWA PRAWNA
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
IV. CELE PROGRAMU
V. ZASADY, FORMY REALIZACJI PROGRAMU
VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH
VII. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
VIII. OCZEKIWANE EFEKTY
IX. EWALUACJA PROGRAMU

I. WSTĘP

Szkoły, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, mają również za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności, służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. W celu wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz zgodnie z przepisami prawa, w ZSP nr 2 w Końskich, został opracowany program wychowawczo-profilaktyczny.
Celem nauczania i wychowania jest respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości. Wychowanie – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Profilaktyka to chronienie przed przewidywanymi zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się na bieżąco problemy. Jej celem jest ochrona uczniów przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących ich rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne oraz zminimalizowanie ryzyka niedostosowania społecznego. Wszystkie działania mają na celu wyposażenie uczniów w umiejętności budowania dobrych relacji z innymi oraz podniesienie jakości ich życia.
Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły. Adresatami działań są uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Materiałem wyjściowym do określenia zadań wychowawczych i profilaktycznych, które mają być realizowane w szkole, są wywiady z nauczycielami, analiza dokumentacji szkolnej oraz analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Obszarami ryzykownymi i przejawami niedostosowania społecznego są:
• niska frekwencja, wagary, problemy szkolne: np. trudności w nauce, łamanie prawa szkolnego
• stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, agresja (słowna, fizyczna),
• palenie tytoniu,
• spożywanie alkoholu,
• zażywanie środków psychoaktywnych
• wczesna, niedojrzała inicjacja seksualna
Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie we współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Realizatorami programu są nauczyciele, pedagog szkolny oraz osoby wspierające (psycholog, lekarz, członkowie stowarzyszeń promujących zdrowie, przedstawiciele policji, terapeuci uzależnień).
Ujęte w programie cele, zadania i sposoby realizacji tych zadań zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych, problemów i zagrożeń pojawiających się w szkole i środowisku.

II. PODSTAWA PRAWNA

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U z 1997 nr 78, poz. 483.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3. Konwencja o Prawach Dziecka
4. Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1945, 1985 i 2169, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 2245).
5. Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), nowelizacja ustawy prawo oświatowe z dnia 19 czerwca 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019 r. poz. 730).
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 21.08.2018 r.
8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957).
9. Ustawy z dn. 10 października 2016 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1654).
10. Ustawa z 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017r., poz. 922).
11. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).
12. Rozporządzenia MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117).
13. Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami w Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130 i Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.1408 i Dz. U. z 2011r. poz. 968).
14. Rozporządzenia MEN z dn. 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. , poz. 649).
15. Rozporządzenia MEN z dn.4 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019r. poz. 639).
16. Rozporządzenia MEN z dn. 7 czerwca 2017r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach szkołach (Dz. U. z 2017r., poz. 1147).
17. Rozporządzenia MEN z dn. 14 czerwca 2017r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1239).
18. Rozporządzenia MEN z dn. 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017r. poz.1322).
19. Rozporządzenia MEN z dn. 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
20. Rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591 z późn. zm.).
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro¬gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełno¬sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U z 2017 r. poz.365 z późn. zm.).
22. Rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 z późn. zm.).
23. Rozporządzenia MEN z dn. 16 sierpnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r., poz. 1647).
24. Rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz. U. z 2017r., poz. 214).
25. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018r., w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. (Dz. U. z 2018r., poz. 1601)
26. Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego. (Dz. U. z 2018r., poz.1675).
27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
28. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
29. Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny jest propozycją wprowadzenia do szkoły konkretnych działań o charakterze wychowawczo- profilaktycznym. Program realizuje zadania w zakresie kształtowania świadomości moralno- estetycznej, systemu wartości, postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów. Ma na celu uświadomienie młodzieży, że w związku ze zwiększaniem się zakresu swobody, wzrasta poziom odpowiedzialności za działania własne i innych. Uczy umiejętności konstruktywnego zaspokajania potrzeb estetycznych, społecznych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zwraca uwagę na sferę osobowości młodego człowieka i pokazuje drogi samorozwoju ucznia. Program pokazuje w jaki sposób należy rozwijać świadomość prozdrowotną i ekologiczną. Program kształtuje umiejętności skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami wynikającymi zarówno z problemów osobistych, jak i z interakcji rówieśniczych. Ważne jest włączenie młodzieży w aktywne realizowanie przedsięwzięć wychowawczych i profilaktycznych, co pozwala rozwijać pozytywne aspekty obrazu samego siebie i wzbogacać poczucie własnej wartości. Obok w/w zadań, realizowanie programu ukierunkowane jest na osiągnięcie takich celów jak: wzrost motywacji do nauki, zmniejszenie agresji wśród uczniów, promowanie zdrowego stylu życia. Aby osiągnąć założone cele zastosowane będą różne rodzaje profilaktyki.
Profilaktyka uniwersalna – ma na celu wpieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju. Propaguje zdrowy styl życia, wskazuje na podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych. Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o konsekwencjach używania środków odurzających oraz na kształtowanie ważnych umiejętności życiowych (radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów z ludźmi, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.).
Profilaktyka selektywna polega na wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. Niezbędne jest podjęcie głębszej interwencji poprzedzonej specjalistyczną diagnozą, pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych
Profilaktyka wskazująca– adresowana jest do ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszanie szkód związanych z ich ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są już nie przez szkoły czy poradnie oświatowe lecz przez instytucje należące do innych resortów (głównie zdrowia) oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Wychowanie i profilaktyka, w tym okresie życia, ma szczególne znaczenie, ponieważ właśnie wtedy dokonuje się wiele intensywnych zmian zarówno w sferze biologicznej, psychologicznej, jaki i społecznej. Fazę tę często charakteryzuje brak integracji i podatność na zakłócenia oraz podejmowanie ryzykownych zachowań, które są działaniami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji dla osób, które je podejmują. Jednym z głównych powodów szeroko rozumianego niedostosowania społecznego uczniów jest wielokrotnie dysfunkcyjna rodzina, w której wzrastają niektórzy nasi uczniowie. Formy dysfunkcji społecznej, jakiej doświadczają, informacje z wywiadów, obserwacji oraz analizy dokumentów, to przede wszystkim:
• alkoholizm lub inne uzależnienia;
• rodzina dysfunkcyjna, niepełna, rozbita, zrekonstruowana;
• brak zainteresowania dzieckiem i jego problemami;
Negatywne wzorce funkcjonowania społecznego i chroniczna frustracja potrzeb w wielu przypadkach miała i ma destruktywny wpływ na rozwój uczniów i skutkuje zaburzeniami w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, w stosunku do samego siebie oraz sposobie realizacji stawianych przed nimi zadań. Najczęściej obserwowanymi przyczynami zaburzeń w zachowaniu młodzieży przebywającej w naszej szkole są:
• niska samoocena;
• kompleksy i zahamowania;
• znaczne zaległości szkolne, problemy z opanowaniem materiału szkolnego;
• deficyty rozwojowe;
• niskie kompetencje społeczne lub ich brak;
• nieumiejętność odczytywania i werbalizowania własnych stanów emocjonalnych;
• brak empatii i słaba internalizacja społecznie akceptowanych norm;
• nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji poznawczych, umysłowych;

IV. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych wśród uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Kształtowanie świadomości moralno-etycznej
• Znajomość i stosowanie ogólnie przyjętych norm i wartości.
• Umiejętność właściwego reagowania na krzywdę, sytuacje patologiczne, nieszczęście.
• Kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi.
• Kształtowanie zasady obiektywizmu i krytycyzmu wobec siebie i innych.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• Kształtowanie szacunku do dziedzictwa narodowego.
• Poszerzenie wiedzy o regionie, patronie szkoły, patronie powiatu.
• Kultywowanie tradycji szkolnych, lokalnych, narodowych

Wychowanie społeczne
• Znajomość aktów prawnych , statutu szkoły, regulaminów oraz podstaw programowych zajęć edukacyjnych.
• Aspekty prawne dotyczące używek i stosowania przemocy.
• Przygotowanie do demokratycznego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
• Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży
• Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (uzależnieniom, przemocy).
• rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
• uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
• rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
• Kształcenie postawy zaangażowania uczniów w życie szkoły, środowiska lokalnego i kraju.
• Podejmowanie działań w celu kształcenia u uczniów postaw prospołecznych z zakresu wolontariatu.

Wychowanie estetyczne
• Troska o estetykę własną i otoczenia
• Kształtowanie wrażliwości na piękno i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
• Przygotowanie do odbioru dóbr kultury.
• Troska o kulturę języka.

Rozwijanie świadomości prozdrowotnej i ekologicznej
• Kształtowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły
• Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
• promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa,
• podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego;
• wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji psychoaktywnych;
• Uświadomienie roli działań profilaktycznych w zapobieganiu chorób
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju uwarunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.
• Działania ukierunkowane na zmniejszenie zjawisk używania tytoniu przez młodzież.

Obszar działań opiekuńczych szkoły, działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów.
• Objęcie opieką wszystkich uczniów w szkole z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
• Objęcie szczególną opieką uczniów z tzw. grup ryzyka w tym eurosierot.
• Stała współpraca z rodzicami, wspieranie rodziców w działaniach profilaktycznych
• Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom
• Organizowanie spotkań zespołów wychowawczych klas I, II, III w celu monitorowania sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole i natychmiastowej interwencji w razie konieczności
• Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
• Badanie spójności i systematyczności działań wychowawczych i profilaktycznych.
• przeciwdziałanie niskiej frekwencji i wagarom poprzez analizę frekwencji uczniów na lekcjach, motywowanie uczniów do uczęszczania na zajęcia poprzez pochwały, nagrody i punkty do oceny z zachowania, uświadamianie uczniom negatywnych konsekwencji absencji szkolnej jej wpływu na wyniki w nauce i ocenę z zachowania, pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń wynikających z absencji dzieci/ podopiecznych na zajęciach lekcyjnych, działania profilaktyczne w stosunku do uczniów opuszczających zajęcia, np. rozmowy uświadamiające konieczność realizacji obowiązku nauki
• profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym cyberprzemocy: wdrażanie w szkole zajęć ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji; organizowanie pomocy koleżeńskiej; prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów; doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych; prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy; stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole.
• przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu: realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności

Sfera osobowości i dążenia do samorozwoju.
• Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w celu lepszego przygotowania młodzieży do życia.
• Przygotowanie do dalszego kształcenia i życia w świecie zmian.
• Dążenie do samoakceptacji, podwyższenie poczucia własnej wartości.
• Systematyczne przygotowywanie nauczycieli i wychowawców do wdrażania zajęć edukacyjno-profilaktycznych
• Wyrabianie u uczniów nawyku i regularnej potrzeby sięgania po odpowiednią literaturę w alternatywie korzystania wyłącznie ze środków szybkiego masowego przekazu oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
• uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera czy Internetu, oglądania niewłaściwych programów TV oraz uczenie wybierania odpowiednich do wieku, bogatych w wiedzę artykułów, programów czy filmów;
• uświadomienie uczniom pułapki mediów w odniesieniu do poczucia higieny czasu;
• zachęcanie do sięgania po wartościową książkę, ukazywanie pozytywnych stron regularnego czytania w alternatywie do innych środków przekazu;

V. ZASADY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU.

Zasady:

1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice.
2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
4. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu, wspomagając się nawzajem oraz przyjmują współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
Formy:
• przeprowadzanie ankiet dotyczących zachowań uczniów, używania środków psychoaktywnych, zdrowego stylu życia, sytuacji rodzinnej, atmosfery w szkole
• spotkania z przedstawicielami instytucji wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych oraz z przedstawicielami współpracującymi ze szkołą w zakresie edukacji
• organizowanie ognisk, wycieczek, rozgrywek sportowych,
• organizowanie konkursów o tematyce antyuzależnieniowej, patriotycznej, estetycznej, ekologicznej
• organizowanie imprez okolicznościowych i udział uczniów w akcjach na rzecz szkoły i środowiska, wolontariat
• udział uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych, lokalnych i narodowych
• oglądanie filmów tematycznych
• analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,
• prowadzenie pogadanek i wykładów informacyjno – edukacyjnych,
• wywiady z rodzicami i prozdrowotne oddziaływania na rodzinę,
• udział nauczycieli, wychowawców, rodziców w szkoleniach dotyczących działań profilaktycznych, wychowawczych i edukacyjnych.

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

Obszar oddziaływań

Cele

Zadania wychowawcze i profilaktyczne

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Kształtowanie świadomości moralno-etycznej

1. Znajomość i stosowanie ogólnie przyjętych norm i wartości.
2. Umiejętność właściwego reagowania na krzywdę, sytuacje patologiczne, nieszczęście.
3.Kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi.
4.Kształtowanie zasady obiektywizmu i krytycyzmu wobec siebie i innych.

1. Kształtowanie poprzez postawy nauczycieli zachowań etyczno-moralnych.
2. Przekazywanie przez nauczyciela systemu wartości w treściach edukacyjnych .
3. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.
4. Rozbudzanie szacunku do: pracy własnej poprzez wypełnianie obowiązków szkolnych, pracy innych ludzi poprzez poznawanie i ocenianie efektów  ich dokonań.
1. Kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
2. Uczestniczenie w społecznych akcjach niosących pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
1.Przeprowadzenie zajęć na temat: Prawa ucznia.
2. Apel Tolerancja
1. Autocharakterystyka i autoprezentacja- zagadnienia realizowane na godz. Do dyspozycji wychowawcy
2.Umiejętność dokonywania samooceny i oceny innych 

Wychowawcy,
nauczyciele
Wszyscy nauczyciele.
Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Wszyscy nauczyciele.
wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas,
nauczyciele 

nauczyciele, wychowawcy klasCały  rok.
 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i  obywatelskich.
 2. Kształtowanie szacunku do  dziedzictwa narodowego.
3. Poszerzenie wiedzy o regionie, patronie szkoły, patronie powiatu.
4. Kultywowanie tradycji szkolnych,  lokalnych, narodowych

 

 

1. Poznanie historii naszej  szkoły.
2. Zapoznanie się z wiadomościami na temat działań KEN.
3. Aktywny udział w uroczystościach związanych z tradycjami  szkoły tj. dzień patrona szkoły, wigilia szkolna, pożegnanie absolwentów.
4. Aktywny udział w obchodach świąt państwowych tj. Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, KEN, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wstąpienia do UE.
5. Udział delegacji i pocztu  sztandarowego w lokalnych  obchodach świąt i rocznic np. konecki wrzesień.
6. Wycieczki  do  miejsc pamięci Narodowej, muzeów, miast związanych z historią kraju.
7. Kultywowanie pamięci o zmarłych nauczycielach, porządkowanie ich grobów i zapalanie zniczy.
8. Udział w konkursach promujących własny region.

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości.
Wychowawcy klas.Samorząd Szkolny,

 

 

 cały rokw/g  harmonogramu uroczystości szkolnych.

 

 

 

Wychowanie społeczne

1.Znajomość aktów prawnych , statutu szkoły, regulaminów oraz podstaw programowych zajęć edukacyjnych. 2.Aspekty prawne dotyczące używek i stosowania przemocy.
3. Przygotowanie do demokratycznego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
4.Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży 5.Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (uzależnieniom, przemocy).
6. Umiejętność pracy  w grupie.
7. Kształcenie postawy zaangażowania uczniów w życie szkoły, środowiska lokalnego i kraju.
8. Podejmowanie działań w celu kształcenia u uczniów postaw  prospołecznych z zakresu wolontariatu.

1. Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły oraz regulaminem biblioteki, centrum multimedialnego, programem profilaktyczno-wychowawczym  szkoły oraz podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów.
2. Prowadzenie zajęć z edukacji prawnej dla uczniów dotyczących między innymi konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy.
3.
Zorganizowanie spotkań z pracownikami Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Końskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Końskich
1. Wybór samorządu klasowego i szkolnego.
2. Udział uczniów w współtworzeniu dokumentów obowiązujących w szkole.
1. Profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy.
2. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym w szczególności tzw. nowych ,mediów
3. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych młodzieży m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych.
1.
Współpraca szkoły ze wszystkimi instytucjami podnoszącymi jakość pracy szkoły – realizacja programów profilaktycznych.
1. Organizowanie zespołów samopomocowych dla uczniów mających  trudności  w nauce.
1. Zaangażowanie uczniów  w przygotowania do uroczystości szkolnych.
2. Udział uczniów w akcjach lokalnych lub krajowych np: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp.
3. Spotkania z przedstawicielami  samorządu  lokalnego.
1. Utworzenie na terenie szkoły Koła Wolontariatu .
2. Udział w społecznych akcjach na rzecz osób ubogich, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy
3. Współpraca z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Przedstawiciele Komendy

Powiatowej Policji

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Pedagog
Wychowawcy klas
Nauczyciele

Wychowawcy klas.
Nauczyciele
pedagog

Dyrekcja, pedagog
Wychowawcy klas
nauczyciele
Dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele
opiekun szkolnego koła wolontariatu samorząd szkolny,

 Wrzesień.


Cały rok

Cały rok

Cały  rok
Cały  rok
Cały  rok.
Cały rok

Cały rok
Zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych

Cały rok

Cały rok

 

Wychowanie estetyczne

1.Troska o estetykę własną i  otoczenia
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
3. Przygotowanie do  odbioru dóbr kultury.
4. Troska o kulturę języka.

1. Współtworzenie wystroju korytarza szkolnego, sal lekcyjnych
2. Dbałość o strój szkolny
1.Udział w warsztatach dla uczniów o charakterze artystycznym.
2.Dbanie o okolicznościowy wystrój szkoły związany z różnymi uroczystościami i świętami państwowymi.
1. Organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, wyjść do kina
1.Realizacja programów autorskich, np.:
Pod kontrolą czyli jak pięknie mówić i dobrze się zachowywać
2.Apele n/t kultury języka
3.Realizacja zagadnień kultury języka na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
4.Udział w konkursach literackich, wieczorkach poetyckich.

Wychowawcy klas.
Wychowawcy klas.

Nauczyciele


Wychowawcy, nauczyciele.


Nauczyciele

Cały rok


w/g harmonogramu uroczystości

Cały  rok.


Cały rok.

Rozwijanie świadomości prozdrowotnej i ekologicznej

1.Kształtowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły
2.Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez:
3. Uświadomienie roli działań profilaktycznych w zapobieganiu chorób
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju uwarunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.
6. Przygotowanie nauczycieli do realizacji programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników narkotyków.
7. Uwzględnienie działań ukierunkowanych na zmniejszenie zjawisk używania tytoniu przez młodzież.

1. Budowanie pozytywnych relacji społecznych
2. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości młodzieży.
3. Uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych,
4.Rozwijanie szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych – spotkania z przedstawicielami służby zdrowia.
2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej szkoły.
1.Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych,
2.Udział w spektaklach dotyczących uzależnień i przemocy,
3. Wzbogacanie biblioteki w literaturę dotyczącą profilaktyki uzależnień
4. Udział młodzieży w akcjach profilaktycznych (Koneckie Dni Profilaktyki, Światowy Dzień Walki z AIDS),
5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu,
1. Przeprowadzenie przez nauczycieli w-f zajęć dotyczących zdrowego stylu życia
2. Organizowanie rajdów, zawodów sportowych pod hasłem Bawimy się bez używek.
3. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej zwłaszcza zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania.
4. Kontynuacja programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
5.
Realizacja programów promocji zdrowia:
-”Profilaktyka raka piersi”
-”Profilaktyka raka szyjki macicy’’
-,,Profilaktyka Czerniaka”
6. Przeprowadzenie zajęć na temat konsekwencji nieprawidłowego odżywiania się,
7.Przeprowadzenie zajęć na temat zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciowa, w tym AIDS,
8. Przeprowadzenie warsztatów edukacji onkologicznej.
9. Przeprowadzenie zajęć nt: choroby cywilizacyjne XXI wieku (choroby psychiczne, nerwice, depresje)
1. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2. Nabycie wiedzy na temat anoreksji, bulimii i  chorób przenoszonych drogą płciową.
3. Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – rajdy, wycieczki, zajęcia sportowe.
4. Kształtowanie walorów przyrodniczych naszego regionu poprzez  udział w wycieczkach przyrodniczych i konkursach ekologicznych.
5. Organizowanie akcji ekologicznych np: Sprzątanie Świata i  Dzień Ziemi
1. Budowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi ukształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci życia i witalności.
2. Ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia
3. Realizacja programu profilaktycznego ,,Ars-czyli jak dbać o miłość?”- program rekomendowany.
1. Realizacja programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program edukacji antynikotynowej.
2. Poruszanie kwestii dotyczących szkodliwości działania nikotyny podczas realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy.

Pedagog wychowawcy
pracownicy szkoły
Pedagog,
Wychowawcy klas, pielęgniarka 
Nauczyciele,

pielęgniarka

Pedagog, nauczyciele

pedagog 
bibliotekarz
nauczyciele, wychowawcy klas
dyrekcja, pedagog,

wychowawcy klas
odpowiedzialni nauczyciele,


wychowawcy klasnauczyciele,wychowawcy
opiekun szkolnego koła PCK


wszyscy nauczyciele

Pielęgniarka

Pielęgniarka, lekarz
Wychowawcy klas
Nauczyciele wf
Wychowawcy
 Nauczyciele
Pedagog, nauczyciele, wychowawcy

Wychowawcy, pedagog

Cały  rok

Cały  rok.
Cały rokTerminy do uzgodnienia


Terminy do uzgodnieniaCały rok


Terminy do uzgodnienia z dyr.Cały rok

Terminy do uzgodnienia

Zgodnie z planami wych. klas,

Cały rok

Cały rok

Cały rok
Marzec,
Kwiecień.
Terminy do ustalenia
Cały rok
wrzesień
cały rok
Cały rok

Cały rok

 

Obszar działań opiekuńczych szkoły, działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów.

 1.Objęcie opieką wszystkich uczniów w szkole z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
2.Objęcie szczególną opieką uczniów z tzw. grup ryzyka w tym zagrożonych eurosieroctwem.

3.Stała współpraca z rodzicami, wspieranie rodziców w działaniach profilaktycznych
4. Organizowanie  i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom
5. Organizowanie spotkań zespołów wychowawczych klas I, II, III w celu monitorowania sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole i natychmiastowej interwencji w razie konieczności
6. Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
7. Badanie spójności i systematyczności działań wychowawczych i profilaktycznych.

 1. Przeprowadzenie ankiet w celu rozpoznania problemów materialnych,
2. Zapewnienie uczniom pomocy materialnej, rzeczowej, zasiłków losowych, miejsca w Bursie Szkolnej w Końskich.
3. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, władzami samorządowymi, i każdą instytucją , która mogłaby wspomóc uczniów w zakresie pomocy finansowej.
4. Praca komisji socjalnej według ustalonego harmonogramu działań.
1. Współpraca z PPP, Sądem Rodzinnym, rodzicami i Władzami Samorządowymi,
2. Przeprowadzenie i analiza ankiet dotyczących eurosieroctwa, oraz objęcie opieką uczniów, których rodzice przebywają za granicą
3. Systematyczna analiza wyników nauczania i frekwencji uczniów.
1. Organizowanie spotkań klasowych i indywidualnych z rodzicami oraz bieżące informacje o ocenach i frekwencji uczniów w ramach „drzwi otwartych dla uczniów”.
2. Udostępnianie informacji o placówkach pozaszkolnych udzielających pomocy terapeutycznej i psychologicznej dzieciom.
3. Wypracowanie wraz z rodzicami zasad postępowania wobec ucznia z problemami wychowawczymi (podpisanie kontraktu).
4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień.
1. Udzielanie ppp w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Zgłaszanie potrzeby opieki nad określonym uczniem do wychowawcy lub dyrekcji szkoły.
2. Współpraca wychowawcy klasy z rodzicami w ramach udzielania pomocy pp uczniom.
3. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
5. Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
6. Prowadzenie porad i konsultacji.
7. Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia – dla uczniów zdolnych.
8. Stosowanie podczas lekcji indywidualizacji w wymaganiach i ocenie uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do wrażliwości rozwojowych, poziomu wiadomości uczniów. Wdrażanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.
10. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z:
- niepełnosprawności,
- niedostosowania społecznego,
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- zaburzeń zachowania lub emocji,
- ze szczególnych uzdolnień,
- ze specyficznych trudności w uczeniu się,
- deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
- choroby przewlekłej,
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
- niepowodzeń edukacyjnych,
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
1. Omówienie spraw bieżących związanych z frekwencją, zachowaniem, problemami w nauce poszczególnych uczniów oraz problemami wychowawczymi.
2. Przeprowadzanie ankiet na temat sytuacji rodzinnej uczniów, przemocy i agresji, używania środków psychoaktywnych,
3.Analiza ankiet,
4.Systematyczne analizowanie frekwencji uczniów,
5.Spotkania z wychowawcami klas I, II, III.
6.Obserwacja zachowań uczniów, wywiady z wychowawcami
1. Zapoznanie uczniów z przepisami BPH różnych pracowni oraz przepisami ruchu drogowego.
2. Upowszechnianie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.
3. Sumienne pełnienie dyżurów przez nauczycieli.
4. Konsekwentne reagowanie nauczycieli na zachowania wulgarne, agresywne i aroganckie.
5.Znajomość  procedur bezpieczeństwa; (postępowanie w sytuacjach szczególnych) z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje.
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkohol, narkotyki, środki zastępcze tzw. dopalacze, leki wydawane bez wskazań lekarza, tytoń, gry komputerowe, Internet).
7. Współpraca z rodzicami w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów.
8. Organizacja rajdu integracyjnego lub otrzęsin dla klas I
9. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego uczniom, tworzenie przyjemnej atmosfery w szkole poprzez okazywanie sobie szacunku, przestrzeganie norm i wartości.
10. Współpraca wszystkich pracowników szkoły  przy tworzeniu  „bezpiecznej szkoły”.
11. Dyżury międzylekcyjne nauczycieli.
12. Zapoznanie uczniów z przepisami  bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych, rajdach, dyskotekach.
1. Analiza tematów godzin do dyspozycji wychowawcy w dziennikach lekcyjnych, frekwencji, uwag, pochwał, kontaktu z rodzicami.
2. Analiza zjawisk patologicznych w szkole.

Wychowawcy, pedagog

Pedagog,


wychowawcy,
dyrektor szkoły, komisja socjalna
Wychowawcy klas, pedagog

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.
Dyrekcja szkoły, pedagog, Dyrekcja szkoły,
nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog.

Nauczyciele przedmiotów.
pedagog

Nauczyciele przedmiotów.
Pedagog, wychowawcy klas,


wicedyrektor


Wychowawcy klas, pedagog
Samorząd Szkolny, wychowawcy klas I.
Wszyscy  nauczyciele, uczniowie.


Wszyscy pracownicy szkoły (wpisy w dzienniku elektronicznym)


Dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele, pedagog. 

Pedagog, dyrekcja, nauczyciele
Pedagog, dyrekcja, nauczyciele

 Wrzesień.

Cały rok.


Cały rok.
Cały rok

Cały  rok.

Cały rok
Systematycznie przez cały rok

W/g harmonogramu dyżurów.Cały rok
Wrzesień.


Cały rok.


Cały rok.
Wrzesień,


Cały rok

Cały rok

Sfera osobowości i dążenia do samorozwoju.

1. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w celu lepszego przygotowania młodzieży do życia.
1. Przygotowanie do dalszego kształcenia i życia  w świecie zmian.
2. Dążenie do  samoakceptacji, podwyższenie poczucia własnej wartości.
3. Systematyczne przygotowywanie nauczycieli i wychowawców do wdrażania zajęć edukacyjno-profilaktycznych

1. Powołanie zespołu ds. doradztwa zawodowego
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez ich uczestnictwo w kółkach przedmiotowych.
2. Zachęcanie do zgłębiania wiedzy, samodzielnego zdobywania informacji i  wykorzystywania technologii informacyjnej.
3. Udzielanie rzetelnych informacji na temat egzaminów zawodowych i możliwościach dalszego kształcenia.
4. Motywowanie uczniów do nauki poprzez przeprowadzanie zajęć warsztatowych : „Jak skutecznie się uczyć"
5. Pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych i  hierarchizacji wartości.
1. Przeprowadzenie zajęć na temat asertywności  „Nie mów tak jeżeli chcesz powiedzieć nie”.
1. Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i szkoleniach WDN-u

Dyrektor
Nauczyciele przedmiotów.
Nauczyciele przedmiotów, nauczyciel informatyki.
Doradca zawodowy
Wychowawcy klas,
pedagog.
Wychowawcy.
Pedagog, wychowawcy, doradca zawodowy.
Pedagog
dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy

Wrzesień
Cały rok.
Cały rok.
Cały rok.
grudzień
Cały  rok.
Zgodnie z planem pracy wychowawczej
Dostosowany do terminów szkoleń, kursów, rad pedagogicznych

 

1.Wyrabianie u uczniów nawyku i regularnej potrzeby sięgania po odpowiednią literaturę  w alternatywie korzystania wyłącznie ze środków szybkiego masowego przekazu oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

 

1.W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy realizowanie tematów mających na celu uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera czy Internetu, oglądania niewłaściwych programów TV oraz uczenie wybierania odpowiednich do wieku, bogatych w wiedzę artykułów, programów czy filmów;
2.Uświadomienie uczniom  pułapki mediów w odniesieniu do poczucia higieny czasu- godz. Do dyspozycji wychowawcy
3.Gazetki, prelekcje mające na celu zachęcanie do sięgania po wartościową książkę, ukazywanie pozytywnych stron regularnego czytania w alternatywie do innych środków przekazu;

 

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy.

 

Cały rok

 

VII. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Za organizację PPP w szkole odpowiada dyrektor. Korzystanie z PPP jest dobrowolne i bezpłatne.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom w szkole:
a) nauczyciele
b) wychowawcy
c) pedagog szkolny
d) inni specjaliści.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole uczniom o indywidualnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, a w szczególności:
• niepełnosprawnym,
• zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
• niedostosowanym społecznie, szczególnie uzdolnionym,
• ze specyficznymi trudnościami w nauce,
• mającym zaburzenia komunikacji językowej,
• przewlekle chorym,
• znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, doznającym niepowodzeń edukacyjnych,
• pozostającym w szczególnie trudnych warunkach bytowych,
• zaniedbanym wychowawczo w środowisku rodzinnym,
• mającym trudności adaptacyjne wynikające z różnic kulturowych lub zmiany środowiska.
Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest pedagog szkolny. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog i inni specjaliści udzielając uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 5 ustawy. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy, pedagog, specjaliści uwzględniają w indywidualnym programie, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

VIII. OCZEKIWANE EFEKTY

I. Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów:
1. pozytywne zmiany w zakresie samooceny i poczucia własnej wartości,
2. zwiększenie samoświadomości i samokontroli uczniów oraz poczucia wpływu na własne zachowania oraz otaczającą rzeczywistość
3. nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środków odurzających,
4. zachowanie lub podjęcie abstynencji od poszczególnych lub wszystkich środków odurzających,
5. zrozumienie istoty presji grupy rówieśniczej i nabycie umiejętności przeciwstawiania się jej (asertywność),
6. nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo.
7. zwiększenie rozumienia przyczyn własnych działań oraz ich konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi
8. nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie a przede wszystkim radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych bez użycia agresji
9. Wiedza na temat zasad zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Znajomość i umiejętność wykorzystania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
II. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym i dyscyplinie szkolnej:
1. wzrost frekwencji i osiągnięć szkolnych uczniów,
2. spadek liczby incydentów związanych z zachowaniami agresywnymi uczniów,
3. spadek liczby uczniów wydalanych ze szkoły,
4. rozwinięcie struktury samopomocy koleżeńskiej,
5. spadek konsumpcji wyrobów tytoniowych, alkoholu i narkotyków.
III. Aktywność alternatywna uczniów:
1. wzrost poziomu uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych i innych nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje,
2. podejmowanie działań o charakterze wolontarystycznym w szkole i w środowisku lokalnym,
3. włączenie się uczniów do programów profilaktycznych realizowanych w szkole i działań interwencyjnych,

IX. EWALUACJA:

Ewaluacja jest procesem systematycznego gromadzenia informacji na temat działań, właściwości, rezultatów programu (wg M. Patton). Realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych ma sens jedynie wtedy, gdy podejmowane będą zabiegi mające na celu ocenę skuteczności prowadzonych przedsięwzięć.
Celem ewaluacji Programu wychowawczo- profilaktycznego jest wskazanie, na ile założenia Programu zostały osiągnięte, oraz jakie zmiany w treści i formie Programu należy wprowadzić, aby zapewnić skuteczność działań profilaktyczno-wychowawczych na przyszłość. Ocenie zostaną poddane następujące elementy programu:
1. zastosowane strategie oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych oraz sposoby realizacji zadań,
2. osiągnięte wyniki bezpośrednie, po zakończeniu oddziaływań, obejmujące przede wszystkim zmiany w sferze osobowości i w zachowaniu uczniów.
W tym celu wykorzystana zostanie procedura badań wielokrotnych (wg J.F.Freuch i W.J. Kaufman), która pozwala na obserwację wpływu działań i interwencji profilaktycznych na zmianę naturalnego procesu rozwoju jednostek lub grupy.
Zasadnym wydaje się także zastosowanie do oceny Programu tzw. list wskaźników skuteczności (wg Hunt, Z. Gaś 1993).
Na użytek szkolny przyjmuje się trzy kategorie wskaźników:
Badania zostaną oparte na ankiecie-kwestionariuszu kierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uzyskane w ten sposób wyniki będą zestawiane z oczekiwaniami, jakie związane są z realizacją Programu.
Istotnym elementem ewaluacji Programu jest również gromadzenie informacji na podstawie zapisów w dokumentacji szkolnej, sprawozdań z prowadzonych działań, wyników badań cząstkowych oraz w oparciu o obserwację zachowań uczniów i indywidualne kontakty z nauczycielami oraz rodzicami.
Prowadzenie monitoringu i ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki to zadanie specjalnie powołanego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Ewaluacyjnego.
Zespół Ewaluacyjny złoży Radzie Pedagogicznej coroczne sprawozdanie z przebiegu ewaluacji Programu oraz jej wyniki wraz z wnioskami dotyczącymi konkretnych zmian w Programie.
Metody i formy ewaluacji:
• ankiety ewaluacyjne po realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców
• zestawienie wyników klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach;(dzienniki lekcyjne)
• monitorowanie efektów pracy wychowawczo-profilaktycznej; sprawozdania wychowawców poszczególnych klas
Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Opracował zespół w składzie:
Jan Rybiński- dyrektor
Laura Mościńska- wicedyrektor
Łukasz Misztal- pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA 

PROGRAM                 
PROFILAKTYCZNO- 
WYCHOWAWCZY     

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
  
        

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

Darmowy licznik odwiedzin