TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z NAMI

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

EUROPEJSKI TYDZIEŃ
UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH 2017

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR                        

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA             

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

   

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/19
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOŃSKICH

TECHNIKUM NR 2
IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

Okres nauki: 4 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Kształcimy w :
• technikum budownictwa
• technikum usług fryzjerskich
• technikum technologii ceramicznej
• technikum ochrony środowiska
• technikum urządzeń sanitarnych

BRANŻOWA SZKOŁA I-GO STOPNIA
IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W zakresie zajęć praktycznych szkoła współpracuje z zakładami pracy
i tworzy możliwości zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. W trakcie kształcenia pobierasz wynagrodzenie, a okres nauki w szkole wlicza się do lat pracy.
• mechanik pojazdów samochodowych
• elektromechanik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• blacharz samochodowy
• elektryk
• fryzjer
• kucharz
• sprzedawca
• piekarz
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• betoniarz - zbrojarz
• murarz-tynkarz
• stolarz
• ślusarz
• cukiernik
• krawiec
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych
• blacharz
• lakiernik
• inne


REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOŃSKICH
Na rok szkolny 2018/2019

§ 1
PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU

1. art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późno zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)
2. Statut Szkoły

§ 2
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1. Od 14 maja 2018r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Do 10 lipca 2018 r. godz. 15.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Do 13 lipca 2018 r. godz. 15.00– potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
5. 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,
6. Od 19 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018r. – rekrutacja uzupełniająca.

§ 3
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie-kwestionariusz - do pobrania ze strony internetowej, dostępne również w sekretariacie szkoły.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy (skierowania dla kandydatów w sekretariacie szkoły – nie dotyczy młodocianych pracowników).

DOKUMENTY DODATKOWE
1. Zaświadczenie pracodawcy o przyjęciu na zajęcia praktyczne dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia- dotyczy młodocianych pracowników.
2. Karta szczepień i karta zdrowia.
3. Trzy fotografie.
4. Kandydaci do szkoły mogą do dokumentów dołączyć (uwierzytelnione kopie):
1) - opinie , orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) - informację o indywidualnym programie lub toku nauki

§ 4
WARUNKI REKRUTACJI

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
    2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
        a) Technikum :
    -technikum budownictwa - chemia, język angielski
    -technikum usług fryzjerskich - biologia, język angielski
        b)Branżowa szkoła I-go stopnia: - technika, język obcy ( wynik z tego języka spośród dwóch obowiązkowych, który jest korzystniejszy dla kandydata)
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
        a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
        b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stosuje się.
4. Dla potrzeb rekrutacji stosuje się zasady przyznawania punktów określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów .
5. Lista przyjęć zostaje zamknięta wraz z wyczerpaniem ilości miejsc.
6. W przypadku gdy kandydat do Branżowej Szkoły I-go stopnia będzie posiadał na podstawie zaświadczenia lekarskiego przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu dyrektor szkoły proponuje takiemu kandydatowi kształcenie w innym zawodzie.
7. Uczniów przyjętych do klasy I Branżowe Szkoły I-go stopnia- młodocianych pracowników na powyższe badania lekarskie kierują pracodawcy.
8. Szkoła zgodnie z odrębnymi przepisami może zażądać przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej wskazanie do kształcenia w określonym zawodzie. W przypadku negatywnej opinii do kształcenia w określonym zawodzie dyrektor szkoły proponuje takiemu kandydatowi kształcenie w innym zawodzie. W przypadku braku możliwości kształcenia w szkole w zawodzie określonym w opinii przyjęcie kandydata do szkoły jest niemożliwe.
9. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna, zaś odwołania i wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.
10. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego, jeśli będą wolne miejsca. Przyjmowanie ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Uczeń deklaruje wybór zawodu przy ubieganiu się o przyjęcie.
W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany zawodu. Zmiana zawodu może nastąpić najpóźniej po pierwszym roku nauki i zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów objętych zawodem.
12. Szkoła oferuje dwa języki obce do kształcenia: język angielski, język niemiecki. W Branżowej Szkoły I-go stopnia-realizowany jest jeden język obcy wybrany przez kandydata.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym typie szkoły w przypadku kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 21 sierpnia 2018 roku, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

§ 6
TRYB ODWOŁAWCZY

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

 


Film promocyjny szkoły