TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z NAMI

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR                        

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA             

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

   

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/22
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA


Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego. W zakresie zajęć praktycznych szkoła współpracuje z zakładami pracy
i tworzy możliwości zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. W trakcie kształcenia pobierasz wynagrodzenie, a okres nauki w szkole wlicza się do lat pracy.

Zawody:

1. mechanik pojazdów samochodowych
2. fryzjer
3. elektomechanik
4. elektromechanik pojazdów samochodowych
4. blacharz
5. blacharz samochodowy
6. elektryk
7. kucharz
8. sprzedawca
9. piekarz
10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
11. betoniarz-zbrojarz
12. murarz-tynkarz
13. stolarz
14. ślusarz
15. cukiernik
16. monter sieci i instalacji sanitarnych
17. blacharz
18. lakiernik samochodowy
20. operator maszyn i urządzeń odlewniczych

PODANIE DLA KANDYDATA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2

 

Okres nauki: 2 lata. Szkoła przygotowuje do matury i stwarza możliwość uzyskania tytułu technika.

 

Zawody:

1.      technik usług fryzjerskich,

2.      technik budownictwa,

3.      technik pojazdów samochodowych, 

4.      technik robót wykończeniowych w budownictwie,

5.      technik handlowiec,

6.      technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

PODANIE DLA KANDYDATA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

 

REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH
na rok szkolny 2021/2022


§ 1
PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU


1. Art. 130 ust 7a, art.134, art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.910 t.j.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół , placówek i centrów (Dz.U.2019.610)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 .493 z późn. zm.)
4. Statut ZSP nr 2 w Końskich.


§ 2
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Od 25 czerwca do 10 lipca 2021 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. Do 14 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4. Do 21 sierpnia 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniu.
5. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
6. Od 17 maja do 26 lipca 2021 r.- wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie, nie dotyczy kandydatów, którzy zajęcia praktyczne będą odbywali jako młodociani pracownicy.
7. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu a dla kandydatów do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami .
8. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( nie dotyczy kandydatów którzy praktyczną naukę zawodu będą realizować jako młodociani pracownicy) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 30 lipca 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 20 sierpnia 2021r.
9. Kandydaci , którzy praktyczną naukę zawodu będą realizować jako młodociani pracownicy dostarczają do sekretariatu 1 egzemplarz umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego niezwłocznie po zawarciu tej umowy z pracodawcą.
10. Do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
11. Do 5 sierpnia 2021 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, następnie do 5 dni od wystąpienia sporządzenie uzasadnienia odmowy, od tego terminu do 3 dni na wniesienie odwołania do dyrektora szkoły, który rozpatruje odwołanie do 7 dni.


§ 3
WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2
IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA


1. Podanie-kwestionariusz - do pobrania ze strony internetowej, dostępne również w sekretariacie szkoły.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy (skierowania dla kandydatów w sekretariacie szkoły – nie dotyczy młodocianych pracowników) lub umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego dla uczniów młodocianych pracowników, na etapie rekrutacyjnym poprzedzona zaświadczeniem pracodawcy o przyjęciu na zajęcia praktyczne dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia .
4. W przypadku kandydatów do szkoły w zawodach : mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami skierowanie na badania wydaje sekretariat ZSP nr 2 w Końskich oraz


DOKUMENTY DODATKOWE
1. Karta szczepień i karta zdrowia.
2. Dwie fotografie.
3. Kandydaci do szkoły mogą do dokumentów dołączyć :
1) opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2) oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; objęcia kandydata pieczą zastępczą.


§ 4
WARUNKI REKRUTACJI


1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.
- technika i język obcy ( wynik z tego języka spośród dwóch obowiązkowych, który jest korzystniejszy dla kandydata)
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe:


1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


4. Dla potrzeb rekrutacji stosuje się zasady przyznawania punktów określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół ,placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
5. Lista przyjęć zostaje zamknięta wraz z wyczerpaniem ilości miejsc.
6. W przypadku gdy kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia będzie posiadał na podstawie zaświadczenia lekarskiego przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu dyrektor szkoły proponuje takiemu kandydatowi kształcenie w innym zawodzie.
7. Uczniów przyjętych do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia- młodocianych pracowników na powyższe badania lekarskie kierują pracodawcy.
8. Szkoła zgodnie z odrębnymi przepisami może zażądać przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej wskazanie do kształcenia w określonym zawodzie. W przypadku negatywnej opinii do kształcenia w określonym zawodzie dyrektor szkoły proponuje takiemu kandydatowi kształcenie w innym zawodzie. W przypadku braku możliwości kształcenia w szkole w zawodzie określonym w opinii przyjęcie kandydata do szkoły jest niemożliwe.
9. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna, zaś odwołania i wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.
10. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego, jeśli będą wolne miejsca. Przyjmowanie ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Uczeń deklaruje wybór zawodu przy ubieganiu się o przyjęcie.
W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany zawodu. Zmiana zawodu może nastąpić najpóźniej po pierwszym roku nauki i zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów objętych zawodem.
12. Szkoła oferuje dwa języki obce do kształcenia: język angielski, język niemiecki. W Branżowej Szkole I stopnia-realizowany jest jeden język obcy wybrany przez kandydata.

 

§5
WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA NA SEMESTR PIERWSZY BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 2


1. Podanie – kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej szkoły, również w sekretariacie szkoły.
2. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dotyczy wyłącznie absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia (lub zasadniczej szkole zawodowej), którą kandydat ukończył oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie tj. w przypadku o rekrutacji na kierunek:
1) technik usług fryzjerskich- kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19 lub AU.21);
2) technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja: Diagnozowania oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18 lub MG 18);
3) technik budownictwa- kwalifikacje : Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich lub Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub Montaż konstrukcji budowlanych ( B.16 lub B.18 lub B.D12 lub B.D.14);
4) technik robót wykończeniowych w budownictwie- kwalifikacja: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych wykończeniowych ( BD 04 lub B.5, B.6, B.7);
5) technik handlowiec- kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży (AU.20 lub A.18);
6) technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja : Sporządzanie potraw i napojów (TG.07 lub T.06);
4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
5. w przypadku kandydatów na kierunek technik pojazdów samochodowych nie posiadających prawa jazdy w zakresie kategorii B orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZSP nr 2 w Końskich).


§ 6
WARUNKI REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA


1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci etap postępowania rekrutacyjnego .
2. Na I etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących tj. na kierunek technik usług fryzjerskich: biologia i chemia, na kierunek technik pojazdów samochodowych: fizyka i chemia, na kierunek technik budownictwa : fizyka i chemia, na kierunek technik robót wykończeniowych w budownictwie: fizyka i chemia, na kierunek technik handlowiec: biologia i geografia, na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia i chemia.
2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe: tj.
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
5. Kandydat na podaniu wskazuje odpowiadające mu formy kształcenia tj. dzienną lub stacjonarną lub zaoczną. Powinien zadeklarować na podaniu czy akceptuje inną formę kształcenia niż wskazana przez siebie czy też rezygnuje z przyjęcia do szkoły w przypadku ,gdy w szkole zostanie zorganizowana inna forma kształcenia niż wskazana przez niego na podaniu.
6.Terminy postępowania rekrutacyjnego do Branżowej Szkoły II Stopnia będą ogłoszone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i podane w aneksie do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7
POSTANOWIENIE DODATKOWE


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres : zsp2konskie@gmail.com
 


 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.