KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w rodowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. Program Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany z pomocą przygotowywanego przez CIOP - PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

 Dzięki realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa ”nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pierwszej pracy. Wielu z nich uniknie wypadków, które spowodowane są brakiem wiedzy i świadomości zagrożeń zawodowych. Uczniowie naszej szkoły będą również mogli lepiej i skuteczniej zadbać o egzekwowanie należnych im uprawnień pracowniczych.