MOJE FINANSE

Program realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Kronenberga Citi Handlowy oraz Narodowy Bank Polski jest innowacyjnym programem edukacji finansowej skierowanym do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych.

Moduły tematyczne:

·         „Świat finansów” -  informacje o systemie bankowym w Polsce, roli banku centralnego oraz o pozostałych instytucjach rynku finansowego w Polsce i na świecie.

·         „Polubić banki” - podstawowe informacje o pieniądzu, np.: jak założyć rachunek bankowy, jakie są zasady ubiegania się o kredyt i otrzymania go, a także warunki jego spłaty.

·         „Inwestycja w przyszłość” -  zasady funkcjonowania i wybór funduszu emerytalnego, mechanizmy wpływające na wysokość emerytury.

·         „Mój budżet”- tematyka tworzenia oraz efektywnego zarządzania budżetem osobistym w celu poprawy bezpieczeństwa finansowego i jakości życia.

·         „Moje inwestycje” - pozabankowe formy lokowania dostępnych środków finansowych, podstawowe informacje o rynku akcji, operacjach giełdowych, zasadach funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

·         „Bezpieczne finanse” -  krytyczne czytanie przepisów prawa, dostarczanie wiedzy z zakresu e-bankowości, przygotowanie do roli świadomego kredytobiorcy, postępowanie w trudnej sytuacji finansowej.

Informacje na stronie: www.moje-finanse.junior.org.pl