PROGRAM EDUKACYJNY: „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?"

Program edukacyjny pt.: „ARS,  czyli jak dbać o miłość?” stanowi istotną część Projektu pt.: „Profilaktyczny program  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Głównym celem
projektu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym (15 - 49 lat). Program kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma ich wyposażyć w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia oraz w przyszłości ich potomków, spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, np.: alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy. Młodzież uczestnicząca w programie będzie pogłębiać wiedzę na temat wpływu tych środków na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życiowych, w tym pełnienie ról rodzicielskich. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa  droktora Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Honorowy patronat nad programem objęła Minister Edukacji Narodowej.
Program składa się z trzech części:
I. Ars vivendi - sztuka życia
Dostarczenie wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych.
II. Ars amandi - sztuka kochania
Uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III. Ars generandi – sztuka rodzenia
Kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu użycia substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie  wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu. 

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne palenie. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.
W konsekwencji, w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi. 

Instytucja realizująca:  Główny Inspektorat Sanitarny

Instytucje partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Instytucje Współpracujące: Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

 

Koordynatorami programu w naszej szkole są Ewa Król-Zmieniecka i Łukasz Misztal.