REGULAMIN

 VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO

dla klas VIII szkół podstawowych pod hasłem:  „Metamorfozy historii”

I.     Organizator konkursu:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

II.   Współorganizatorzy:

1. 
 Starostwo Powiatowe w Końskich, Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia
2.
      Szkoły podstawowe  uczestników konkursu

III.
                          
 Cele konkursu

1.
                 
-  rozbudzenie wśród uczniów  klas ósmych szkół podstawowych  zainteresowań, związanych z zawodami  na przestrzeni dziejów;
2.
                 
- zachęcanie uczniów do odkrywania umiejętności zawodowych;
3.
                 
-  zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy zawodowej;
4.
                 
- zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji oraz promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału;

IV.               Udział w konkursie
Konkurs  „Metamorfozy historii” jest organizowany dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego. Możliwy też jest udział uczniów ze szkół podstawowych spoza Powiatu Koneckiego. Do udziału w konkursie może przystąpić nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie.

V.                 Tematyka konkursu
Tematyka konkursu związana jest m. in. z różnymi zawodami na przestrzeni dziejów.  Dotyczy zmian, jakie zachodziły w różnych grupach zawodowych. Konkurs polega na wykonaniu projektu  ”metamorfozy” fryzury  dla znanej postaci z historii- dowolną techniką, np. szkic, projekt komputerowy itp.
 

VI.               Kwalifikacje do konkursu
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Opiekun ucznia z placówki, która bierze udział w konkursie  wysyła na adres lub  e-mail  organizatora kartę zgłoszeniową (karta zgłoszenia jest dołączona do dokumentacji) oraz pracę lub jej fotografię, jaka  będzie podlegać  ocenie.

VII.             Terminarz konkursu

Do  14 maja 2021 roku ( piątek) – zgłaszanie szkół do udziału w konkursie. Karty  zgłoszenia zawierające dane uczestników wraz z  nazwiskami opiekunów  oraz pracę  lub jej fotografię, która będzie podlegać ocenie, należy przesłać do organizatora na adres :

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 
ul. Warszawska 53
26-200 Końskie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/faxu
email: zsp2konskie@gmail.com
tel. sekretariat , 41 372 65 57,

20 maja 2021 ( wtorek)  - główny etap konkursu ( budynek ZSP nr 2 w Końskich ,  w godz. 12.00 )

W związku z pandemią COVID-19 wręczenie, dyplomów, nagród i wyróżnień za I, II III miejsce, miejsce IV – wyróżnienie oraz Nagroda Publiczności odbędą się w możliwym terminie.  

VIII.           Przebieg konkursu:

1.Konkurs ma formę plastyczno - graficzą, polega na wykonaniu projektu „nowej” fryzury dla postaci historycznej, dowolnie wybraną techniką.
Oryginał pracy, jej zdjęcie lub format pliku należy przesłać na adres e-mail organizatora konkursu do 14 maja 2021 roku do godziny 15.00.

2.Ocenie podlegać będą:
- kreatywność i innowacyjność zastosowanych form (od 1-5 pkt.)
- estetyka wykonania (od 1-5 pkt.)
- harmonia stylistyczna fryzury (od 1-5 pkt.)
- ogólny wyraz zaprojektowanej fryzury (od 1-5 pkt.)
- spójność odwzorowania postaci historycznej (od 1-5 pkt.)

3.Uczestnicy konkursu, zadanie wykonują samodzielnie. Należy pamiętać, aby postaci historyczne, nie były formą karykatury, ani nie ośmieszały osoby. Po ocenie zadania i podliczeniu punktów przez jury w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 12.00  na stronie organizatora konkursu zostaną ogłoszone wyniki.

Po sprawdzeniu prac i ustaleniu łącznej liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez uczniów klas ósmych, zwycięzcę wyłoni losowanie.

·         Nagroda Publiczności

Spośród wszystkich nadesłanych prac do konkursu wyłoniona zostanie Nagroda Publiczności. Wszystkie prace konkursowe będą umieszczone w mediach społecznościowych (Facebook ZSP nr 2) oraz na stronie www ZSP nr 2 w Końskich. Za pomocą formularza google.pl, będzie można oddać swój głos na daną pracę konkursową.  Głosy będzie można przesyłać od  14 maja 2021 r. od godziny 16.30 do 19 maja 2021 r.  do godziny 15.00.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IX.
                Skład komisji Konkursowej

1.W skład komisji konkursowej będą wchodzić: przedstawiciel branży fryzjerskiej,  nauczyciel języka polskiego lub historii – przedstawiciel szkół podstawowych, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Dyrektor ZSP nr 2 w Końskich. Komisja konkursowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Zadania  Komisji Konkursowej:
- przydziela punkty dla nadesłanych prac do konkursu;
- ustala listę laureatów;
 - sporządza protokół.

3.
      Nagrody: 

Sponsorem nagród za zajęcie I, II , III miejsca oraz wyróżnienia za IV miejsce i Nagrody Publiczności  są:

- Starostwo Powiatowe w Końskich
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2  w Końskich
- Hurtownia Fryzjerska Emilio w Kielcach
- przewidziano także upominki dla opiekunów laureatów w/w konkursu

Karta zgłoszenia do VII Konkursu - kliknij aby pobrać

Uwagi:
 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają przedstawiciele organizatora:

Aleksandra Śmietana: a_smietana_zsp2@o2.pl, tel.665 307830
Dorota Wilk: 
D_wilk_zsp2@o2.pl, tel. 504 252 570