MURARZ-TYNKARZ

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:
- na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,
- w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.