MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Najbardziej oczywistym miejscem pracy osób z kwalifikacjami montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych są zakłady rzemieślnicze, usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych czy też mieszkań. Osoby te są poszukiwane również w zakładach gospodarki komunalnej, ciepłowniach, elektrowniach. Często tzw. hydraulicy są mile widziani na stanowiskach konserwatorów w szkołach, przedszkolach, urzędach i zakładach pracy. Zakładają również przedsiębiorstwa usługowe, prowadząc własną działalność gospodarczą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.