BETONIARZ-ZBROJARZ

Betoniarz-zbrojarz to osoba, która wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Pracownik ten operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą.
Po ukończeniu nauki absolwent szkoły uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego i może pracować w:
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- rzemieślniczych zakładach budowlanych,
- zakładach prefabrykacji i wytwórniach mieszanki betonowej,
- zakładach produkcji zbrojenia.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.