Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich  jest  uczestnikiem projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”. 

Projekt „Edukacja zawodowa w praktyce” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) w Kielcach z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce (Lider projektu), w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” (GTK), ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce oraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT), al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Biuro projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” mieści się w siedzibie ŚCDN, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 w Kielcach, tel. 41 362 45 48 wew. 121, e-mail ezwp@scdn.pl

 

Czas realizacji Projektu: od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.

 

Nauczyciele koordynatorzy odpowiedzialni za realizację Projektu w szkole:

·         Edyta Kuleta

·         Katarzyna Rybińska

Nauczyciele wspomagający koordynatorów:

·         Barbara Szteleblak

·         Kamil Szczukocki

 

W ramach projektu:

 

1.      40 uczniów jako Beneficjentów Ostatecznych, z klas I i II Technikum usług fryzjerskich i Technikum Budownictwa weźmie udział w:

a)      dodatkowych zajęciach dydaktycznych  przygotowujących do realizacji projektu edukacyjnego, w grupach po 20 osób w wymiarze 24 godzin dydaktycznych (16 godzin zajęć stacjonarnych oraz 8 godzin dydaktycznych zajęć e-learningowych dla każdej grupy). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT: tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej;

b)      wyjazdowych dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 12 godzin dydaktycznych które będą się odbywały w grupach po 20 osób w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce;

c)      praktykach zawodowych w wymiarze 80 - 120 godzin (w zależności od zawodu). Zakwalifikowani na praktyki uczniowie/uczennice podpiszą trójstronne umowy regulujące szczegółowe warunki uczestnictwa w praktykach.

 

2.      Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Końskich  jako Beneficjent Ostateczny otrzyma: oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestaw sprzętu multimedialnego, branżowe pomoce dydaktyczne dostosowane do specyfiki zawodu Technik Budownictwa, dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.

3.      1 z uczniów biorących udział w projekcie odbędzie płatny staż dostosowany do specyfiki swojego zawodu w wymiarze 160 godzin.

 

Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych  uczniów, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u  nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Priorytety w poszczególnych obszarach objętych projektem:

·         wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;

·         podniesienie jakości procesu kształcenia z wykorzystywaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się (zwłaszcza metody projektu) i narzędzi ICT, praktyki i staże zawodowe dla uczniów u Pracodawców, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Cele szczegółowe projektu

·         Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 40 uczniów technikum w ZSP nr 2 w Końskich.

·         Doskonalenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 40 uczniów technikum w ZSP Nr 2 w Końskich.

·         Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych przez 40 uczniów technikum w ZSP Nr 2 w Końskich. 

·         Wzrost zaradności, samodzielności i przedsiębiorczości u 40 uczniów technikum w ZSP Nr 2 w Końskich.

·         Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 40 uczniów technikum w ZSP Nr 2 w Końskich.

·         Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji uczniów do nauki przedmiotów zawodowych na kierunkach technik budownictwa i technik usług fryzjerskich.