Film promocyjny szkoły

 

 

   

 

TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

Projekt „Zdalna szkoła”

więcej...

Życzenia Starosty Koneckiego więcej...

Komunikat dyrektora w sprawie zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozpoczęcie wakacji to szczególny dzień dla uczniów. W ten dzień zawsze  odbywały się w szkołach uroczyste akademie. Wszyscy gromadzili się wspólnie na tych imprezach. Jednak  w czasie  epidemii  musimy  zachować rygory sanitarne.

      Zwracam uwagę, że otrzymanie świadectwa promocyjnego w dniu 26 czerwca 2020 r. jest prawem ucznia. Nie ma obowiązku odebrania tego świadectwa  w dniu zakończenia. Epidemia wciąż trwa, a jej ogniska są blisko nas bo w  powiecie opoczyńskim.  Jeżeli macie obawy o swoje zdrowie to  świadectwo możecie odebrać  w późniejszych terminach w sekretariacie szkoły.

 Klasy I i II mogą odebrać świadectwa  na zewnątrz budynku szkolnego przy stolikach danej klasy, gdzie oczekuje na Was wychowawca. Klasy pierwsze od  godz. 8.00 do 10.00, a klasy drugie od 10.00 do 11.00 . Wychowawcy dodatkowo podzielą swoje  klasy  na grupy i poinformują wychowanków.

      Klasy trzecie kończące Branżową Szkołę I Stopnia zapraszamy od godz. 12.00 do budynku nr 2 – na każdego ucznia przypada po 10 min. wg harmonogramu przesłanego mailem klasowym przez wychowawcę. Uczniowie klas trzecich otrzymują: świadectwo ukończenia szkoły, czapkę absolwenta ufundowaną przez córkę patrona szkoły gen. Antoniego Piwowarczyka Panią Ewę Piwowarczyk oraz swoje dokumenty (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i kartę zdrowia). Informuję również, że możecie kształcić się dalej w Branżowej Szkole II Stopnia, a tym samym pozostać w murach naszej Szkoły.

 Wszyscy zobowiązani są do zachowania rygorów sanitarnych : noszenia w budynku szkolnym maseczki lub przyłbicy, dezynfekcji rąk przy wejściach i zachowywania dystansu 2 metrów między osobami.

Absolwentom BSIS gratuluję ukończenia szkoły, a  promocji uczniom klas  I  i II.  Życzę udanych bezpiecznych wakacji. Absolwentom  życzę spełnienia planów życiowych i wszelkiej pomyślności.        Wszystkich pozdrawiam                       

 dyrektor Jan Rybiński 
ZSP nr 2 w Końskich


 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych: Dyrekcja ZSP nr 2 w Końskich zamieszcza listę emaili nauczycieli w celu ustalenia sposobów komunikacji odnośnie nauczania zdalnego:

W_banasik_zsp2@o2.pl
A_cias_zsp2@o2.pl
A_ciszek_zsp2@o2.pl
M_dudka_zsp2@o2.pl
S_ferencz_zsp2@o2.pl
M_hamela_zsp2@o2.pl
E_kuleta_zsp2@o2.pl
A_piekarski_zsp2@o2.pl
L_ludwikowski_zsp2@o2.pl
M_makuch_zsp2@o2.pl
I_sekowska_zsp2@o2.pl
M_miler_zsp2@o2.pl
L_misztal_zsp2@o2.pl
E_mlodawska_zsp2@o2.pl
L_moscinska_zsp2@o2.pl
M_pluta_zsp2@o2.pl
K_rybinska_zsp2@o2.pl
J_rybinski_zsp2@o2.pl
L_sztandera_zsp2@o2.pl
D_szymanek_zsp2@o2.pl
B_szteleblak_zsp2@o2.pl
K_szczukocki_zsp2@o2.pl
A_tarasinska_zsp2@o2.pl
D_wilk_zsp2@o2.pl
Sz_monika_zsp2@o2.pl
A_lisowska_zsp2@o2.pl
M_kowalczyk_zsp2@o2.pl

         Zarządzenie  nr 5/2020   dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia 

REGULAMINU

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) wprowadzam niniejszy Regulamin:

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin kształcenia na odległość określa:

1.      sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,

2.      sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),

3.      zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,

4.      sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,

5.      możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,

6.      sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,

7.      warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 § 2

Postanowienia szczegółowe

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

1.      w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,

2.      za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są, aby powiadomić uczniów i rodziców w jaki sposób będzie wyglądała nauka wykorzystując wszelkie możliwe zdalne środki łączności,

3.      wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się zdalnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4.      nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Nauczyciel może tworzyć materiały z innych dostępnych źródeł pod warunkiem , że treść tych materiałów jest zgodna z podstawą programową.

5.      każdy nauczyciel prowadzi nauczanie poprzez klasowe poczty elektroniczne będące podstawowym narzędziem elektronicznym szkoły w okresie kształcenia zdalnego-każdy nauczyciel uczący w poszczególnych klasach loguje się na skrzynkę danej klasy, z tej skrzynki wysyła materiały dla uczniów. Wychowawcy poszczególnych klas wprowadzają  adresy e-poczt uczniów oraz imiona i nazwiska w zakładce kontakty. Poczty klasowe służą tylko do wysyłania materiałów dla uczniów. Uczniowie zadania ,odpowiedzi, własne prace odsyłają na poczty służbowe nauczycieli (opublikowane na stronie internetowej szkoły) lub w inny sposób wskazany przez nauczyciela .

6.      nauczyciele mogą stosować do pracy zdalnej z uczniami inne środki komunikacji elektronicznej , które zapewniają wymianę informacji między nauczycielem, a uczniami - jednak muszą o tym pisać w wiadomościach przekazywanych uczniom na e-pocztach klasowych,

7.      uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia zaległości - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,

8.      każdy nauczyciel może stosować również Zintegrowaną Platformę Edukacyjną ( epodręczniki.pl ) wykorzystując jej zasoby i funkcjonalności takie jak m.in. tworzenie grup klasowych, w tym celu otrzyma od dyrektora loginy i hasła dla siebie  i uczniów, które wprowadzi do platformy i przekaże swoim uczniom ( dostępy do tej platformy są generowane przy pomocy SIO)

9.      formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów ,

10.  wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów w tym dyscyplinować uczniów w zakresie zdalnego nauczania , a w razie problemów interweniować ( u rodziców, dyrekcji , informatyka szkoły, nauczycieli),

11.  „odrabianie lekcji” i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów.

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

1.      dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,

2.      wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane w kolejności najpierw do wychowawców , potem do wicedyrektora i dyrektora szkoły,

3.      nauczyciel informatyki Pan .M. Pluta pełni funkcję koordynatora szkoły w zakresie administrowania e-pocztami klasowymi oraz pomaga rozwiązywać dyrekcji i nauczycielom problemy informatyczne dotyczące zdalnego nauczania,

4.      nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora, wicedyrektora, informatyka szkoły ,wychowawców na e-pocztę służbową, sms-ami lub telefoniczne , dodatkowo zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie takiej wiadomości i terminowo odpowiedzieć na nią,

5.      nie przewiduje się przeprowadzania posiedzeń rady pedagogicznej w szkole dlatego wszelkie konsultacje dyrektor z nauczycielami dokonuje zdalnie, w tym prze e-pocztę służbową w celu dokumentowania tych konsultacji,

6.      każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów , kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców dostępne środki łączności,  

7.      uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,

8.      nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest do korzystania w szkole ze szkolnego sprzętu.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

1.      lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach, w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,

2.      zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut,

3.      zajęcia powinny dostosowane do możliwości uczniów , w ciągu jednego dnia łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

4.      dyrekcja mając dostęp do poczt klasowych w kontroluje ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, to z nauczycielami ustala węższy tygodniowy zakres treści nauczania .

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1. Aktywność nauczycieli na e-pocztach klasowych jest dowodem świadczenia pracy w ramach zdalnego nauczania.

2. Po okresie zagrożenia epidemią nauczyciel dokonuje w papierowym dzienniku zapisów zrealizowanych tematów .
W zapisie frekwencyjnym wpisuje oznaczenie „zn” .

3. Dyrekcja może zakwestionować zapisy nauczyciela w papierowym dzienniku jeśli nie odpowiadają one aktywności nauczyciela na e-pocztach klasowych z konsekwencją poniesienia przez nauczyciela odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej lub zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie  wynagrodzenia,

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

a. Istnieje możliwość modyfikacji programu nauczania w szczególności programu nauczania zawodu.

b. Część kształcenia zawodowego w szczególności zajęć praktycznych może nauczyciel za akceptacją dyrektora szkoły przenieść do realizacji w klasach programowo wyższych i na odwrót treści nauczania możliwe do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnych może być przeniesiona z klas programowo wyższych do niższych do realizacji w obecnym okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1.      Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w  formach podanych uczniom przez nauczyciela.

2.      Nauczyciel wykorzystując wszelkie możliwe formy kontaktu przekazuje uczniom i rodzicom informacje o postępach ucznia w tym ocenach przynajmniej raz na 3-tygodnie,

3.      Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadań na klasowej e-poczcie podpisuje  z jakiego przedmiotu są zadania i zobowiązany jest do załączenia informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej wykonanie ( np. wysłanie załącznika, zdjęcia, czy odłożenie do teczki, zapisanie notatki w zeszycie…...),

4.      Wszystkie oceny nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku, a po okresie zagrożenia epidemią przenosi je do papierowego dziennika w szkole.

5.      Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,

6.      Uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości  i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 Dyrektor szkoły wyda w ciągu 3 najbliższych tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu zarządzenia o warunkach i sposobie przeprowadzania wyżej wymienionych egzaminów.

 § 3

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA             

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

 

   

Darmowy licznik odwiedzin